MMF Finland Rekisteriseloste

Tämä on Music Manager's Forum Finland ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.10.2019. Viimeisin muutos 12.10.2019.
1. Rekisterinpitäjä:

MMF Finland
c/o Fullsteam Management
Vilhonvuorenkatu11 C 9
00500Helsinki, Finland

2. Rekisteriasioita hoitava taho sekä yhteyshenkilö:

MMF Finland / Virpi Immonen
c/o Fullsteam Management
Vilhonvuorenkatu 11 C 9
00500Helsinki, Finland
+35841 518 6243
virpi@fullsteam.fi

3. Rekisterin nimi

Managerifoorumi - tiedotuslista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään Managerifoorumin tiedottamistarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutetun etu. Keräämmehenkilötietoja ainoastaan henkilöiltä, joiden ammatillinen asema perusteleerekisteröidyn tarpeen vastaanottaa tiedotteita rekisterinpitäjältä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissämme on nimenne, sähköpostiosoitteenne, oletettu työpaikkanne ja ammatillinen asemanne ja/tai tittelinne. Keräämme ainoastaantietoja, jotka ovat välttämättömiä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen (kts. kohta 4).

6. Tietojen luovutus

Rekisteritietoja käsittelevät ainoastaan Managerifoorumin jäsenet, joiden toimenkuvaan rekisteritietojen käsittely kuuluu. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä työntekijöiden yksityiseen käyttöön.

7. Automaattinen päätöksenteko

Rekisteröityihin ei kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään oikeutetun edun mukaisesti niin kauankuin Managerifoorumin toiminnan jatkuminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä (kts. kohta 4), kuitenkin vähintään kahden (2) vuoden ajan.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossatarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisillevain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

10. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen tiedot on kerätty säännönmukaisesti joko suoraan asianomaiselta, julkiselta verkkosivulta, muusta julkisesta lähteestä tai rekisterinpitäjän olemassa olevista luvallisista mediakontakteista.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisestija osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (kts. kohta 2). Rekisteröidyt voivat vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ja peruuttaa suostumuksensa olla tiedotus- tai jäsenlistalla. Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi vain, jos rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (kts.kohta 2). Rekisterinpitäjä sitoutuu poistamaan rekisteröityä koskevat tiedotkohtuullisen ajan kuluessa poistopyynnön saapumisesta.

13.   Tietosuojaselosteen muuttaminen

Managerifoorumi kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Managerifoorumi suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisin väliajoin.

Yhteystiedot

MMF Finland
c/o Fullsteam Management
Vilhonvuorenkatu 11 C9
00500 Helsinki,Finland
+358 41 518 6243
virpi@fullsteam.fi